Wednesday, November 16, 2005

قانون ما سوخته است برادر
سالهاست كه قانون‌مان را سوزانده‌اند برادر
پدر قانون را هم سوزانده‌اند برادر
جايش مرجع تقليد آورده‌اند برادر
اگر امروز
كتابي‌ از قانون مانده است برادر،
باري ست اضافه
كه بايد هر چه سريعتر
سوزانده شود برادر
.