Monday, January 09, 2006

هیچ فرقی نکرده

علي پيرحسين‌لو: اصلا هیچ فرقی نکرده. چه آن موقع که شبی دو ساعت می خوابید و مدام از این شهر به آن شهر می‌رفت، چه بعدش که رد صلاحیت شد و می خواست برخلاف نظر همه در انتخابات نیاید، چه وقتی که به تنهایی ایستاده بود و می گفت این نتایج تقلبی است ولی هیچکس همراهی اش نمی کرد، چه دو سه روز بعدش که با فشار اطرافیان سازمانی مجبور شد از هاشمی حمایت کند، چه بعدش که همان همراهان دیروز از همکاری در جبهه دموکراسی و حقوق بشر سرباز زدند، ... و چه امروز که از همه امیدوارتر به آینده است، و باز امروز که دارد مرا دلداری می دهد که زندگی همین است و مهم مسئولیت است و ...
نخیر. هچ فرقی نکرده!
تنها فرق من و امثال من با او خاتمی این است که می گوید خاتمی دیروزش می گفته و او هم قبول داشته که ا گذشته خود راضی است و اگر به قبل برگردد باز تقریبا همین مسیر تکرار می شود. اما من نیستم، نیستم، نیستم ...!