Sunday, November 13, 2005

دستور جديد شوراي امنيت ملي به مطبوعات


روزنامه‌هاي اقتصادي چاپ تهران به وضعيت اسف‌ناكي دچار شده‌اند. خيلي حال و روز داخلي‌‌شان مناسب بود، اخيرا از طرف شوراي امنيت ملي با تمام روزنامه‌هاي اقتصادي تماس گرفته و از مديران مسئول خواسته‌اند كه از درج هر گونه اخبار ناخوشايند درباره بورس تهران خودداري كنند. حالا اين اخبار ناخوشايند همان خبر سقوط شاخص بورس و خروج سرمايه از بازار بورس است كه شوراي امنيت ملي چاپ آن را سياه نمايي دانسته و اخطار كرده كه در صورت تخلف با مطبوعه متخلف برخورد قانوني خواهد شد.
خب حالا شما ببينيد كه روزنامه‌نگاران امروز در چه منگنه‌اي قرار دارند. وضعيت دشوار ايجاد شده شغلي و حقوقي‌شان يك طرف كه باعث فشار عصبي شده است، محدوديت‌هايي كه از جانب حكومت بر آنان وارد مي شود، از طرف ديگر چه شرايط دشواري را براي آنان ايجاد كرده است.
از امروز بعضي روزنامه‌ها‌ي اقتصادي صفحات خود را كاهش داده‌اند. اكثرا از بيست و چهار صفحه به شانزده صفحه رسيده اند كه در آينده نزديك به دوازده صفحه مي‌رسند و بعد... خدا مي داند!