Friday, November 11, 2005

پاييز تهراني‌ها

تهراني‌ها سرماي پاييز را با خرمالو مي بينند.
تهراني‌ها زماني لباس‌هاي گرمشان را از بقچه بيرون مي‌آورند كه خرمالوها را بر درخت زرد ببينند.
خلاصه كه
تهراني‌ها پاييز را بخاطر خرمالوهايش دوست دارند ببينند.