Sunday, October 23, 2005

...

اين شب‌ها شب‌هاي قدر است و بيكاران بيشتر قدر اين شب‌ها را مي دانند.
بيكاري هم عالمي دارد! نه؟!