Tuesday, November 01, 2005

!...خر خودتي جناب

ببخشيد بي‌ادبي كردم! چون اينها[ج.ا.ا] به شعور ما دارند توهين مي‌كنند. در واقع ما را احمق فرض مي‌كنند. البته خيلي وقت است كه ما را احمق مي‌دانند اما اين يكي ديگر خنده‌دار‌تر از موارد قبل شده است.
خبر را بخوانيد و شما هم نظر بدهيد.