Tuesday, September 27, 2005

چه اتفاقي براي ما افتاده؟

نمي دانم براي ما ايراني‌ها چه اتفاقي افتاده. حتي روزنامه‌هاي اصلاح طلب هم به اين خبر اهميت ندادند؛ آيت الله شاهرودي روز گذشته دستور آزادي دانشجويان زنداني را صادر كرد. به نظرم اين يك اتفاق مهم و يك حركت قابل تقدير است. به هيچ عنوان هم نمي خواهم فكر توطئه در اين كار بيندازم و مي خواهم مثبت فكر ‌كنم و حتم دارم كه اين آزادي‌ها با مسئله استعفاي شاهرودي و اصرار بر نگاه اصلاحي‌اش به قوه قضائيه در ارتباط است و نه بخاطر فشار اخير اتحاديه اروپا و شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي.
به هر حال اين خبر از جانب روزنامه نگاران و خبرگزاري‌ها بازتاب گسترده‌اي پيدا نكرد. روزنامه شرق خبر را در نيم تاي پائين صفحه اولش آورده و روزنامه‌هاي ديگر حتي تيتري در صفحه اول‌شان نداشتند. همان روزنامه هايي كه تا چندي قبل از چپ و راست مقاله و يادداشت و مصاحبه درباهر دانشجويان زنداني مي آوردند.
به راستي، چه اتفاقي براي ما ايراني‌ها افتاده؟ ديگر هيچ يك از تصميم‌هايمان منطقي نيست. حتي در كار خبري و اطلاع رساني. يك روز از در دروازه تو نمي‌رويم، روز بعد...